Units
datastorage

datastorage

Gigabyte

GB

accessable via:
GB
Gigabytes
Gigabyte

formulas

kilobyte / ( 1000 × 1000 × 1000 )

kilobyte × ( 1000 × 1000 × 1000 )