Units
datastorage

datastorage

Gibibyte

GiB

accessable via:
GiB
Gibibyte
Gibibytes

formulas

kilobyte / ( 1024 × 1024 × 1024 )

kilobyte × ( 1024 × 1024 × 1024 )