Units
datastorage

datastorage

Yottabyte

YB

accessable via:
YB
Yottabyte
Yottabytes

formulas

kilobyte / ( 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 )

kilobyte × ( 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 )