Units
datastorage

datastorage

Yobibyte

YiB

accessable via:
YiB
Yobibyte
Yobibytes

formulas

kilobyte / ( 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 )

kilobyte × ( 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 )