Units
datastorage

datastorage

Zettabyte

ZB

accessable via:
ZB
Zettabyte
Zettabytes

formulas

kilobyte / ( 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 )

kilobyte × ( 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 )