Units
datastorage

datastorage

Byte

B

// 1 B = 1 byte ;

accessable via:
Byte
Bytes
B

formulas

kilobyte × 1

kilobyte / 1